Beschikbare tests in RSP

Routine-onderzoekIntelligentie-onderzoekOntwikkelingsonderzoekKlachtenGedragsonderzoekPersoonlijkheidsonderzoekHuman ResourcesNeuropsychologisch
Routine-onderzoek
Routine-onderzoek - Monitoring
CGAS Children's Global Assessment Scale Algemeen functioneren
HoNOS Health of the Nation Outcome Scale Meet de ernst van de problemen op individueel niveau en groepsniveau
KidScreen KidScreen-52 Bepalen algemene gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven voor kinderen en adolescenten
OOO Ouderlijke Opvattingen over Opvoeding Inschatting van competentie en incompetentie van ouder
OQ-45.2 Outcome Questionnaire Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
PS Parenting Scale (verkorte versie) Brengt verstoringen in de opvoeding aan het licht
PUL Positieve Uitkomsten Lijst Autonomie en sociaal optimisme
Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo Benchmark onderzoek binnen zorgprogramma ADHD en Jong Volwassenen
Research Rintveld Research Rintveld Algemene patiëntengegevens eetstoornissen
Research Researchgegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
SPSS SPSS gegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
VSKM Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Signaleert kinderen met hoog risico op psychosociale problemen
WHOQoL Who Quality of Life Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30 Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
Ontwikkelingsonderzoek
Ontwikkelingsonderzoek - Ontwikkelingsstoornis
AASP-Ouder Adolescent/Adult Sensory Profile - Ouder Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
AASP-Zelf Adolescent/Adult Sensory Profile - Zelfbeoordeling Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen Spoort de kenmerken van (vroege ontwikkeling van) non-verbale leerstoornis (NLD) op
SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test Vaststellen sociaal-cognitieve vaardigheiden op leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting Bepalen kernsymptomen fundamentele onthechting: sociaal, emotioneel en sociaal-emotioneel
Ontwikkelingsonderzoek - Pervasieve Ontw. Stoornis
ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema Onderzoek naar diagnose autisme of autisme spectrum stoornis en ontwikkelingsproblemen.
AQ Autisme-Spectrum-Quotient Meet in hoeverre onderzochte bij zichzelf autistiforme symptomen herkent.
EQ Empathizing Quotiënt Specifieke aspecten van sociale cognities: identificeren van emoties en gedachten van anderen
LOT Lees de Ogen Test Herkennen van Emoties
PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quotiënt Screening op Pervasieve Ontwikkelingsstoornis
SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie Geeft een indicatie voor mogelijke ASS: Autisme Spectrum Stoornis
SRS Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
SRS(-A) Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Meet dimensies van interpersoonlijk gedrag kenmerkend voor autismespectrumstoornissen
ToM test-R Theorie of Mind test Revised Maakt een sterte/zwakte analyse van ToM (theorie of Mind) vaardigheden
VEK Vragenlijst Eigenschappen en Kwaliteiten In kaart brengen van unieke positieve eigenschappen bij ASS
VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen Omschrijven probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelstoornissen
Ontwikkelingsonderzoek - ADHD
ADHD Protocol ADHD Eerste screening op levenslange ADHD en/of diagnose door behandelaar
AVL ADHD VragenLijst Geeft aan of jeugdigen de gedragssymptomen van ADHD vertonen
Ontwikkelingsonderzoek - Verstandelijke beperking
ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Zoekt dementie/ ouderdomsverschijnselen bij diep/ ernstig verstandelijke beperkten
AVZ-R Autisme- en Verwante Stoornissenschaal Indicatie of er mogelijk sprake is van Pervasive Developmental Disorder
DSDS Dementieschaal voor verstandelijke gehandicapten Hulpmiddel diagnostiek dementie volwassen mensen met verstandelijke handicap
DVZ Dementie Vragenlijst voor Zwakzinnigen Screening vroege opsporing van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
ESSEON Experiment Schaal Sociaal-Emotionele Ontw. Niveau Bepaalt het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling
OOB Observatielijst Ouder-wordende Bewoners Meet verandering door veroudering/ behoefte verpleging, verzorging, begeleiding
SGZ Storend GedragsSchaal Meet het vóórkomen van storend gedrag naar aard, frequentie en ernst
SOPD Schaal OntwikkelingsPsychiatrische Diagnostiek Opsporing psychiatrische problematiek bij mensen met verstandelijke beperking
SRZ-Plus Sociale RedzaamheidsSchaal Plus Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
SRZ(-i) Sociale RedzaamheidsSchalen Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
TVZ Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen Vaststellen van een aantal persoonskenmerken bij verstandelijke beperking
Vineland-Z Vineland Adaptive Behavior Scales Geeft een beeld van de sociale redzaamheid van kinderen met verstandelijke beperking
Klachten
Klachten - Klachten algemeen
BSI Brief Symptom Inventory Klachtenlijst van ervaren pathologie op acht dimensies en psychoticisme
CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
CBCL / 4-18 Child Behavior Checklist Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Duch) Bepalen van de frequentie van geagiteerde gedragingen bij ouderen
DKB-35 Dresdner Fragen Bogen Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie Identificeren gedragsproblemen t.g.v. cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen
HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales Meet of er een indicatie is voor een toestandsbeeld van angst of depressie
NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst Beoordeling van gedragsveranderingen bij patiënten met dementie
NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie Bepalen gezinsbelasting, attributies m.b.t. de opvoedingssituatie en hulpverwachting
SCL-90 Symptom Checklist - 90 Klachtenlijst: schatting van ervaren pathologie op 8 dimensies en psychoneuroticism.
SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst Gedragsbeoordeling voor problemen in sociaal-emotionele ontwikkeling
VvGK Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
Klachten - Depressie
BDI-II-NL Beck Depression Inventory - II - NL Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
BDI-II-NL-R Beck Depression Inventory - II - NL - R Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
CDI Children's Depression Inventory Depressieve stemming bij kinderen en jongeren
CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
GDS-15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire Stemmingsstoornis/bi-polaire stoornis volgens DSM-IV
MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression Depressief syndroom bij ouderen
PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging Signalering en bespreking van suïcidaliteit bij jongeren
Zung-12 / SDS-12 Zung Depressielijst voor Ouderen Depressief Syndroom bij Ouderen
Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst Depressief Syndroom
Klachten - Angsten
BAI Beck Anxiety Inventory Meet de mate van angst bij volwassenen en adolescenten
FSS Fear Survey Schedule Sociale Angst, Straatvrees, Hypochondrie, Angst voor agressie en beestjes.
POL Paniek Opinie Lijst Therapie-effect paniekstoornis: Anticipatie, Consequenties en Coping
RSE Rosenberg Self Esteem Scale Bepaalt sociale phobia
SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen sociale angst
SAS Sociale Angst Schaal sociale angst
Scared Angst & bangzijn bij kinderen en adolescenten Meet belangrijkste angststoornissen volgens de DSM bij kinderen en adolescenten
SCARED Angst & bangzijn bij kinderen en adolescenten Meet belangrijkste angststoornissen volgens de DSM bij kinderen en adolescenten
VAK Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen Toestandsangst nu (state) en angstdispositie algemeen (trait)
ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst Toestandsangst nu (state) en Angstdispositie algemeen (trait)
Klachten - Dwang
DNV Dwang-Neurose Vragenlijst Symptoomcomplexen binnen dwangneurose
IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden Dwangklachten
Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Intensiteit van dwanggedachten en dwanghandelingen
(C)Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Intensiteit van dwanggedachten en dwanghandelingen
Klachten - Eetproblematiek
EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire Globale ernst van de eetstoornis en de kemerken frequentie ervan
EDES Eating Disorder Examination Scale Beoordelen ernst van een eetstoornis
EDE Eating Disorder Examination Eetpatologie: etgewoonten, opvattingen eten, voedsel, lichaam en gewicht
EDI-II-NL Eating Disorder Inventory Psychologisch profiel en gedragskenmerken van de eetstoornis
LAV Lichaams Attitude Vragenlijst Meet de houding en de gevoelens t.o.v. het eigen lichaam.
Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment Outcome assesment schedule for Anorexia Nervosa
NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag meet verband tussen eetgedrag, psychische- en maatschappelijke factoren en overgewicht
Klachten - PTSS
CAPS Clinician-Administered PTSD Scale Het maken van een categoriale PTSS diagnose met een maat voor de ernst ervan
VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
ZIL Zelfinventarisatielijst Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
Klachten - Dissociatie
DES/ DES II Dissociative Experience Scale Mate van dissociatieve ervaringen: amnesie, absorbtie en depersonalisatie
DIS-Q Dissociation Questionnaire Mate van Dissociatie: amnesie; toegenomen alertheid; controleverlies; identiteitsfragmentatie.
SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen Screening van dissociatieve stoornissen vlgs. DSM-IV
SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire Meet de ernst van (somatoforme) dissociatieve problematiek
Klachten - Pijn/ Lichamelijke Klachten
ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid Meet verschillende aspecten van moeheid
LKV-55 Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch) Bepaalt pijngerelateerde psychologische en gedragsfactoren bij langdurige pijnklachten
Pijncoping Inventaristaielijst Pijncoping Inventarisatielijst Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
PCS Pain Catasthrophizing Scale Meet de mate waarin pijn als bedreigend wordt ervaren
PDI Pain Disability Index Meet de invloed van pijnklachten op het algemeen functioneren
RAND-36 RAND 36-item Health Survey Meten van de door de patiënt ervaren algemene gezondheidstoestand
TSK Tampa Scale for Kinesiophobia meet angst voor bewegen/letsel of nieuw letsel
VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore Meet de mate van de pijn
Klachten - Schizofrenie
ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar Meet subjectieve fenomenen, kenmerkend voor een psychotische ontwikkeling
Gedragsonderzoek
Gedragsonderzoek - Malingering
AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen detecteren van onderpresteren op geheugen- en concentratietesten
SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology Malingering
SS Supernormality Scale Tendentie tot systematisch ontkennen van symptomen
Gedragsonderzoek - Assertiviteit
IOA Inventarisatielijst omgaan met anderen Sociale angst en sociale vaardigheden
SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag sociaal vaardig gedrag; assertiviteit, spanningsniveau.
Gedragsonderzoek - Faalangst
PMT-K Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
PMT Prestatie Motivatie Test Persoonlijkheidsdispositie: Faalangst en Prestatiemotief
Gedragsonderzoek - Woede
BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch Directe en Indirecte Agressie
ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst Toestandsboosheid/state en Boosheiddispositie/trait
Gedragsonderzoek - Coping Stijlen
BPMA Zelfbeoordelingsvragenlijst BPMA Zelfbeoordeling persoonlijkheidskenmerken
CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Cognitieve copingsstrategieën na negatieve gebeurtenissen
CIS-20R Checklist Individuele Spankracht Meet verschillende aspecten van moeheid
CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations Meten van multidimensionele coping en copingsstijlen
FEEL-KJ Emotieregulatie bij kinderen en jongeren Regulatie van emotie bij kinderen en jongeren
HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children Beschrijft de normale variatie aan persoonlijkheidsverschillen (adaptieve verschillen) van kinderen
IPO Inventory of Personality Organisation ?
NOSI Nijmeegse Ouderlijke Stress Index Meet de stress of belasting bij het opvoeden van een kind
VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst Meet de opvoedbelasting
P3 P3 In kaart brengen van pallet aan palliatieve activiteiten
RS-NL Resillient Scale - Nederlandse versie Meet de mentale veerkracht
UCL Utrechtse Coping Lijst Copingvaardigheden: omgaan met problemen en gebeurtenissen
VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders Meet hoe ouders het gezinsfunctioneren ervaren
VK+ VK+ Meten van de mentale veerkracht
VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag Meet de manier van opvoeden en ouderlijk gezag
Gedragsonderzoek - Cognitieve Stijlen
AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire Betekenisgeving bij chronische ziekten
ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst Persoonlijkheidskenmerken
EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven Indicatie van kwaliteit van leven
Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview
SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl Positief zelfbeeld, Negatief zelfbeeld en Vertrouwen in anderen
TCS Test Cognitieve Stijlen functionele en dysfunctionele denkstijlen
Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst Betekenisgeving bij chronische ziekten
Gedragsonderzoek - Werkproblemen
BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek oriëntatie bij de keuze van opleiding of beroep
UBOS Utrechtse Burn Out Schaal Emotionele uitputting, vervreemding van anderen, persoonlijke bekwaamheid.
Gedragsonderzoek - Autonomie
AGS-30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; Gevoeligheid voor anderen; Vermogen tot hanteren van nieuwe situaties
Autonomie Autonomielijst Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
Gedragsonderzoek - Drankproblematiek
MALT München Alkohol Test Screening op alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid.
Gedragsonderzoek - Relatiekwaliteit
CV-50 Communicatieve Vragenlijst Destructieve communicatie, Intimiteit, Vermijding
FRT Familie Relatie Test Waarneming familierelaties door kind
GKS-II GezinsKlimaatSchaal In kaart brengen van aantal belangrijke aspecten van het gezinsfunctioneren
GVL Gezinsvragenlijst Functioneren van het kind in de gezinsomgeving
MMQ Maudsley Marital Questionnaire Relatiesatisfactie, Seksuele satisfactie en Algemene levenssatisfactie
NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test - Kinderversie Meet de relatie van de cliënt met de andere gezinsleden
NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst kwaliteit van intieme relatie, relatie-stabiliteit, voorspellen en meten/evaluatie van therapiesucces
OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised Meet het concrete gedrag, opvattingen en affect tussen een ouder en een kind
SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
SSF Sexual Satisfaction Form Seksuele tevredenheid
Persoonlijkheidsonderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek - Persoonlijkheidskenmerken
ATL Adolescenten Temperament Lijst Meten van temperamentseigenschappen
BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire Meet alexithymie
DIPSI Dimensional Personality Sympton Itempool for Children Meet de volledige variatie aan persoonlijkheidsgereleteerde symptomen bij kinderen
ECR Experiences in Close Relationships Meet gehechtheidsstijl
EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule objectieve, niet-projectieve persoonlijkheids test. Meet persoonlijkheidskenmerken
IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems Meet interpersoonlijke problemen
KID-N Kent Infant Development Scale Bepaalt het ontwikkelingsniveau van een kind met een mentale leeftijd tot ruim 1 jaar
PDQ-R Personality Disorder Questionnaire-Revised Screening persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM
PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+ Screening Persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM-IV
SCID-II-SL SCID-II Persoonlijkheidsvragenlijst Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
SCID-5-PV SCID-5 Persoonlijkheidsvragenlijst Screening van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-5
SCID-II Structured Clinical Interview for DSM-IV As II Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
SCID-5-P SCID-5 Gestructureerd interview persoonlijkh.st. Screening van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-5
SIPP Severity Indices of Personality Problems Ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen
SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden Meet wat mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met andere mensen
SPQ Schizotypal Personality Questionnaire schizotypische persoonlijkheidskenmerken
SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R schizotypische persoonlijkheidskenmerken
TCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid Persoonlijkheidskenmerken vlgs. DSM-IV en ICD-10
Persoonlijkheidsonderzoek - Persoonlijkheidsschemata
CBSA Competentie Belevings Schaal voor Adolescenten Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
CBSK Competentie Belevings Schaal voor Kinderen Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
Young SMI Young Schema Mode Inventory Meet emotionele toestanden van moment tot moment en coping responses
Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a persoonlijkheidskenmerken: cognitieve schema's
Young YCI Young Conscientiousness persoonlijkheidskenmerken: conscientiousness
Young YPI Young Parenting persoonlijkheidskenmerken: parenting
Young YRAI Young Vermijden persoonlijkheidskenmerken: vermijden
Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory persoonlijkheidskenmerken: cognitieve modi
Persoonlijkheidsonderzoek - Persoonlijkheid-Big-Five
Neo FFI NEO-FFI (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
Neo PI-R NEO-PI-R (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
Persoonlijkheidsonderzoek - Persoonlijkheidsdimensies
DAPP-SF Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
DAPP-BQ Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
HAP Hetero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst Beoordeling persoonlijkheidskenmerken t.b.v. screening op persoonlijkheidspathologie
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 persoonlijkheidsdimensies
MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six Inzichtelijk maken van iemands persoonlijke eigenschappen
NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst Meten van een aantal persoonlijkheidskenmerken
NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering
NPV-J Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
NPV-J-2 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst - 2 Hoofddimensies van persoonlijkheid
NPV Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
NPV / NPV-2 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
NVM Nederlandse Verkorte MMPI Persoonlijkheidsorganisatie
Persoonlijkheidsonderzoek - Projectietesten
4-PT Vier Platen Test Projectietest: geschreven verhaal op basis van vier platen.
HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen Visuo constructie; projectietest
TAT Thematic Apperception Test Projectietest: inhoud van het psychisch leven.
ZALC Zinnenaanvullijst Curium Geeft een indruk van de psychosociale of sociaal-emotionele ontwikkeling
ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79 projectietest verbaal: meet bewuste thema's.
-
ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Human Resources
Human Resources - Algemeen
BIP BIP Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Geeft het zelfbeeld dat een kandidaat heeft m.b.t. functioneren in een werkomgeving
C-Scan Competentiescan Geeft overzichtelijk beeld van afstand tussen functieprofiel en persoonlijke profiel
DAT Differentiële Aanleg Test meet de cognitieve capaciteiten van een kandidaat
Neuropsychologisch
Neuropsychologisch - Geheugen - algemeen
RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test Verbaal, Visueel en Visuo-ruimtelijk geheugen in onmiddellijke, uitgestelde en prospectieve condities
WMS-R Wechsler Memory Scale-Revised Algemeen Geheugen: verbaal en visueel geheugen, aandacht/concentratie en lange termijn retentie
Neuropsychologisch - Geheugen - auditief verbaal
Nieuwe 15-WT-A Nieuwe 15-Woorden Test A Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
Nieuwe 15-WT-A/B Nieuwe 15-Woorden Test A/B Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6) Leervermogen; lange termijn geheugen; retrievalstoornis.
Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock Verbaal geheugen: inprenting van zinvol logisch samenhangend materiaal.
Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet Verbaal geheugen/lange termijn geheugen: inprenting zinvol logisch samenhang. materiaal.
Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen Verbaal geheugen; receptieve taalvaardigheid.
Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead verbaal geheugen; onmiddellijke reproductie en uitgestelde herinnering
VLGT VLGT Mondeling geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal
Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen cijfermatig geheugen; concentratievermogen.
Neuropsychologisch - Geheugen - visueel
Benton Benton Visuele Retentie Test Visuele perceptie; visueel geheugen; visuo-constructie
LLT Location Learning Test Brengt de effecten van o.a. dementie en veroudering, beroertes en medicatie in kaart
RVDLT Rey Visual Design Learning Test Meet capaciteit korte- en langetermijngeheugen en het leervermogen voor visuele informatie
Neuropsychologisch - Taal - Receptief
SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3) Receptieve taalfunctie
Neuropsychologisch - Taal - Expressief
BBT Boston BenoemTaak Diagnosticeren (lichte) woordvindingsproblemen
Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom Visueel geheugen.; expressieve taalvaardigheid
Fluency Woordopnoemen Categorie: Semantisch geheugen; snelheid, associatief. Letter: Executief functioneren
GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency Verbaal geheugen expressief; snelheid van denken; associatief vermogen
SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5) Expressie van taalfuncties: productief taalgebruik op woordniveau
SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents Gedrag, emoties, interactiestijl en klachten
Neuropsychologisch - Perceptie - Visueel
Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT) Perceptuele Organisatie
Klok Kijken POD Klok Kijken POD Ruimtelijk coördinatievermogen: stoornis in ontvangst en analyse van informatie
Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria Visueel receptief vermogen: visuele integratie
RMT-Faces Recognition Memory Test - Gezichten geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptieve capaciteiten
RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptuele capaciteiten
Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen Perceptuele organisatie: visueel ruimtelijk inzicht en organisatie
Neuropsychologisch - Constructieve Taken
Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration Meet de oog-hand coördinatie
CFT Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke stoornissen, geheugenstoornissen
Complex Figure Test Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke vaardigheden en visuo-ruimtelijk geheugen
Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test Meet de visuo-ruimtelijke vaardigheden en het visuo-ruimtelijk geheugen
Neuropsychologisch - Aandacht en Concentratie
Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test Volgehouden aandacht en concentratie door kinderen; algemene organiciteit
Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test Volgehouden aandacht en concentratie; algemene organiciteit
D2 Aandachts- en Concentratietest Meet aandacht en concentratie
EMCT Expanded Mental Control Test In kaart brengen van problemen bij volgehouden aandacht en concentratie
Stroop Stroop Kleur-Woord Test Gerichte aandacht; exclusief concentratievermogen en afleidbaarheid
DK-CWT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Het vaststellen van executieve functies
DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Primaire executieve functies: verbale inhibitie en cognitieve flexibiliteit
TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children Test concentratie / aandacht: Selectief, Volgehouden en controle (switching)
TMT Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie; (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen, flexibiliteit denken)
TMT, Trailmaking Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
DK-TMT, Trail Making Test D-Kefs Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
DK-TMT/ Trail Making Test D-Kefs/ Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; mentale flexibiliteit)
Neuropsychologisch - Executieve Taken
BADS-C Behavioural Assessment Dysexecutieve Syndrome Children algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutieve Syndrome algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
Brief Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
Brief(-A) Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
BRIEF(-A) Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
FAB Frontal Assessment Battery Screeningstest voor frontaal disfunctioneren bij neurodegeneratieve ziekten
K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening Meet basale aandacht, oriëntatie, waarneming en geheugen, redeneren en planning
Meander, Luria Meander, Luria (ADS-6) Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
SDMT Symbol Digit Modalities Test Visueel ruimtelijk; perceptie; motoriek/schrijven; taal/spraak; snelheid van denken.
TLT, Tower of London Tower of London Test Planning en probleemoplossend vermogen
DK Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
TQT D-KEFS Twenty Questions Test Onderzoek naar conceptvormingsvaardigheden
WCST Wisconsin Card Sorting Test meet cognitieve flexibiliteit; perseveratie en het vermogen tot abstract redeneren
Neuropsychologisch - Dementie
ADS-6 Amsterdamse Dementie Screening Test Screening dementie: dementie van Alzheimer type (DAT) en Multi Infarct Dementie (MID).
CST Cognitieve Screening Test Screening van cognitieve stoornissen bij ouderen.
Camcog Camdex/Camcog oriëntatie, taal, geheugen, aandacht, rekenen, praxis, abstract functioneren, visuo-perceptie
Kloktekenen Kloktekenen Bijdrage diagnostiek van dementie door testen van cognitieve functies
MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd Vermindering van cognitieve functies bij ouderen
MoCA Montreal Cognitive Assessment Screeningsinstrument voor lichte cognitieve stoornissen
Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D. abstractievermogen
Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst geheugen en oriëntatie bij dementerenden.
VAT Visual Association Test Signaleren van anterograde amnesie en daarmee verband houdende ziektebeelden
Intelligentie-onderzoek
Intelligentie-onderzoek - Algemeen IQ
GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2 Algemene Intelligentie
KAIT KAIT Algemene intelligentie; Crystallized (schoolkennis); Fluid (probleemoplossing)
RAKIT Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test Ruimtelijk-perceptuele redeneerfactor: logisch redeneren, nauwkeurig waarnemen en afleiding
WAIS Wais Algemene intelligentie
WAIS-III Wais-III Algemene intelligentie
WAIS-IV WAIS-IV-NL Algemene intelligentie
WISC-III Wechsler Intelligence Scale for Children Algemene intelligentie
WISC-V Wechsler Intelligence Scale for Children Algemene intelligentie
WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
WPPSI-III Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
Intelligentie-onderzoek - Non-Verbaal IQ
Raven Advanced Raven Advanced Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: conceptueel denken, abstract redeneervermogen; 'G'-factor (alg. intel.)
Raven Coloured Jeugd Raven Coloured Progressive Matrices (Jeugd) non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
Raven Coloured Ouderen Raven Coloured Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
Raven Standard Raven Standard Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: abstract denken, analoog redeneren; 'G'-factor.
SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest Niet-verbale algemene intelligentie; niveau van cognitieve ontwikkeling
Intelligentie-onderzoek - Pre-Morbide IQ
NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen Schatting pre-morbide intelligentie cerebraal beschadigde-, dementerende- en psychotische patiënten