Beschikbare tests in RSP

Routine-onderzoek
1 CGAS Children's Global Assessment Scale Algemeen functioneren
2 HoNOS Health of the Nation Outcome Scale Meet de ernst van de problemen op individueel niveau en groepsniveau
3 KidScreen KidScreen-52 Bepalen algemene gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven voor kinderen en adolescenten
4 OOO Ouderlijke Opvattingen over Opvoeding Inschatting van competentie en incompetentie van ouder
5 OQ-45.2 Outcome Questionnaire Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
6 PS Parenting Scale (verkorte versie) Brengt verstoringen in de opvoeding aan het licht
7 PUL Positieve Uitkomsten Lijst Autonomie en sociaal optimisme
8 Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo Benchmark onderzoek binnen zorgprogramma ADHD en Jong Volwassenen
9 Research Rintveld Research Rintveld Algemene patiëntengegevens eetstoornissen
10 Research Researchgegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
11 SPSS SPSS gegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
12 VSKM Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Signaleert kinderen met hoog risico op psychosociale problemen
13 WHOQoL Who Quality of Life Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
14 Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30 Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
Ontwikkelingsonderzoek
15 AASP-Ouder Adolescent/Adult Sensory Profile - Ouder Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
16 AASP-Zelf Adolescent/Adult Sensory Profile - Zelfbeoordeling Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
17 NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen Spoort de kenmerken van (vroege ontwikkeling van) non-verbale leerstoornis (NLD) op
18 SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test Vaststellen sociaal-cognitieve vaardigheiden op leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau
19 VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting Bepalen kernsymptomen fundamentele onthechting: sociaal, emotioneel en sociaal-emotioneel
20 ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema Onderzoek naar diagnose autisme of autisme spectrum stoornis en ontwikkelingsproblemen.
21 AQ Autisme-Spectrum-Quotient Meet in hoeverre onderzochte bij zichzelf autistiforme symptomen herkent.
22 EQ Empathizing Quotiënt Specifieke aspecten van sociale cognities: identificeren van emoties en gedachten van anderen
23 LOT Lees de Ogen Test Herkennen van Emoties
24 PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quotiënt Screening op Pervasieve Ontwikkelingsstoornis
25 SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie Geeft een indicatie voor mogelijke ASS: Autisme Spectrum Stoornis
26 SRS Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
27 SRS(-A) Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Meet dimensies van interpersoonlijk gedrag kenmerkend voor autismespectrumstoornissen
28 ToM test-R Theorie of Mind test Revised Maakt een sterte/zwakte analyse van ToM (theorie of Mind) vaardigheden
29 VEK Vragenlijst Eigenschappen en Kwaliteiten In kaart brengen van unieke positieve eigenschappen bij ASS
30 VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen Omschrijven probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelstoornissen
31 ADHD Protocol ADHD Eerste screening op levenslange ADHD en/of diagnose door behandelaar
32 AVL ADHD VragenLijst Geeft aan of jeugdigen de gedragssymptomen van ADHD vertonen
33 ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Zoekt dementie/ ouderdomsverschijnselen bij diep/ ernstig verstandelijke beperkten
34 AVZ-R Autisme- en Verwante Stoornissenschaal Indicatie of er mogelijk sprake is van Pervasive Developmental Disorder
35 DSDS Dementieschaal voor verstandelijke gehandicapten Hulpmiddel diagnostiek dementie volwassen mensen met verstandelijke handicap
36 DVZ Dementie Vragenlijst voor Zwakzinnigen Screening vroege opsporing van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
37 ESSEON Experiment Schaal Sociaal-Emotionele Ontw. Niveau Bepaalt het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling
38 OOB Observatielijst Ouder-wordende Bewoners Meet verandering door veroudering/ behoefte verpleging, verzorging, begeleiding
39 SGZ Storend GedragsSchaal Meet het vóórkomen van storend gedrag naar aard, frequentie en ernst
40 SOPD Schaal OntwikkelingsPsychiatrische Diagnostiek Opsporing psychiatrische problematiek bij mensen met verstandelijke beperking
41 SRZ-Plus Sociale RedzaamheidsSchaal Plus Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
42 SRZ(-i) Sociale RedzaamheidsSchalen Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
43 TVZ Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen Vaststellen van een aantal persoonskenmerken bij verstandelijke beperking
44 Vineland-Z Vineland Adaptive Behavior Scales Geeft een beeld van de sociale redzaamheid van kinderen met verstandelijke beperking
Klachten
45 BSI Brief Symptom Inventory Klachtenlijst van ervaren pathologie op acht dimensies en psychoticisme
46 CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
47 CBCL / 4-18 Child Behavior Checklist Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
48 CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
49 CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Duch) Bepalen van de frequentie van geagiteerde gedragingen bij ouderen
50 DKB-35 Dresdner Fragen Bogen Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
51 GIP-28 Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie Identificeren gedragsproblemen t.g.v. cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen
52 GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie Identificeren gedragsproblemen t.g.v. cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen
53 HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales Meet of er een indicatie is voor een toestandsbeeld van angst of depressie
54 NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst Beoordeling van gedragsveranderingen bij patiënten met dementie
55 NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie Bepalen gezinsbelasting, attributies m.b.t. de opvoedingssituatie en hulpverwachting
56 SCL-90 Symptom Checklist - 90 Klachtenlijst: schatting van ervaren pathologie op 8 dimensies en psychoneuroticism.
57 SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst Gedragsbeoordeling voor problemen in sociaal-emotionele ontwikkeling
58 VvGK Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
59 VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
60 BDI-II-NL Beck Depression Inventory - II - NL Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
61 BDI-II-NL-R Beck Depression Inventory - II - NL - R Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
62 CDI Children's Depression Inventory Depressieve stemming bij kinderen en jongeren
63 CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
64 GDS-15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
65 GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
66 MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
67 MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire Stemmingsstoornis/bi-polaire stoornis volgens DSM-IV
68 MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression Depressief syndroom bij ouderen
69 PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
70 Zung-12 / SDS-12 Zung Depressielijst voor Ouderen Depressief Syndroom bij Ouderen
71 Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst Depressief Syndroom
72 BAI Beck Anxiety Inventory Meet de mate van angst bij volwassenen en adolescenten
73 FSS Fear Survey Schedule Sociale Angst, Straatvrees, Hypochondrie, Angst voor agressie en beestjes.
74 POL Paniek Opinie Lijst Therapie-effect paniekstoornis: Anticipatie, Consequenties en Coping
75 RSE Rosenberg Self Esteem Scale Bepaalt sociale phobia
76 SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen sociale angst
77 SAS Sociale Angst Schaal sociale angst
78 Scared Angst & bangzijn bij kinderen en adolescenten Meet belangrijkste angststoornissen volgens de DSM bij kinderen en adolescenten
79 VAK Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
80 VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
81 ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen Toestandsangst nu (state) en angstdispositie algemeen (trait)
82 ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst Toestandsangst nu (state) en Angstdispositie algemeen (trait)
83 DNV Dwang-Neurose Vragenlijst Symptoomcomplexen binnen dwangneurose
84 IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden Dwangklachten
85 Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Intensiteit van dwanggedachten en dwanghandelingen
86 EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire `Globale ernst van de eetstoornis en de kemerken frequentie ervan
87 EDES Eating Disorder Examination Scale Beoordelen ernst van een eetstoornis
88 EDE Eating Disorder Examination Eetpatologie: etgewoonten, opvattingen eten, voedsel, lichaam en gewicht
89 EDI-II-NL Eating Disorder Inventory Psychologisch profiel en gedragskenmerken van de eetstoornis
90 LAV Lichaams Attitude Vragenlijst Meet de houding en de gevoelens t.o.v. het eigen lichaam.
91 Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment Outcome assesment schedule for Anorexia Nervosa
92 NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag meet verband tussen eetgedrag, psychische- en maatschappelijke factoren en overgewicht
93 CAPS Clinician-Administered PTSD Scale Het maken van een categoriale PTSS diagnose met een maat voor de ernst ervan
94 VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
95 ZIL Zelfinventarisatielijst Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
96 DES/ DES II Dissociative Experience Scale Mate van dissociatieve ervaringen: amnesie, absorbtie en depersonalisatie
97 DIS-Q Dissociation Questionnaire Mate van Dissociatie: amnesie; toegenomen alertheid; controleverlies; identiteitsfragmentatie.
98 SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen Screening van dissociatieve stoornissen vlgs. DSM-IV
99 SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire Meet de ernst van (somatoforme) dissociatieve problematiek
100 ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid Meet verschillende aspecten van moeheid
101 LKV-55 Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
102 LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
103 MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
104 MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch) Bepaalt pijngerelateerde psychologische en gedragsfactoren bij langdurige pijnklachten
105 Pijncoping Inventaristaielijst Pijncoping Inventarisatielijst Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
106 PCS Pain Catasthrophizing Scale Meet de mate waarin pijn als bedreigend wordt ervaren
107 PDI Pain Disability Index Meet de invloed van pijnklachten op het algemeen functioneren
108 RAND-36 RAND 36-item Health Survey Meten van de door de patiënt ervaren algemene gezondheidstoestand
109 TSK Tampa Scale for Kinesiophobia meet angst voor bewegen/letsel of nieuw letsel
110 VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore Meet de mate van de pijn
111 ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar Meet subjectieve fenomenen, kenmerkend voor een psychotische ontwikkeling
Gedragsonderzoek
112 AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen detecteren van onderpresteren op geheugen- en concentratietesten
113 SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology Malingering
114 SS Supernormality Scale Tendentie tot systematisch ontkennen van symptomen
115 IOA Inventarisatielijst omgaan met anderen Sociale angst en sociale vaardigheden
116 SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag sociaal vaardig gedrag; assertiviteit, spanningsniveau.
117 PMT-K Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
118 PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
119 PMT Prestatie Motivatie Test Persoonlijkheidsdispositie: Faalangst en Prestatiemotief
120 BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch Directe en Indirecte Agressie
121 ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst Toestandsboosheid/state en Boosheiddispositie/trait
122 BPMA Zelfbeoordelingsvragenlijst BPMA Zelfbeoordeling persoonlijkheidskenmerken
123 CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Cognitieve copingsstrategieën na negatieve gebeurtenissen
124 CIS-20R Checklist Individuele Spankracht Meet verschillende aspecten van moeheid
125 CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations Meten van multidimensionele coping en copingsstijlen
126 HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children Beschrijft de normale variatie aan persoonlijkheidsverschillen (adaptieve verschillen) van kinderen
127 IPO Inventory of Personality Organisation ?
128 NOSI Nijmeegse Ouderlijke Stress Index Meet de stress of belasting bij het opvoeden van een kind
129 VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst Meet de opvoedbelasting
130 P3 P3 In kaart brengen van pallet aan palliatieve activiteiten
131 RS-NL Resillient Scale - Nederlandse versie Meet de mentale veerkracht
132 UCL Utrechtse Coping Lijst Copingvaardigheden: omgaan met problemen en gebeurtenissen
133 VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders Meet hoe ouders het gezinsfunctioneren ervaren
134 VK+ VK+ Meten van de mentale veerkracht
135 VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
136 VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag Meet de manier van opvoeden en ouderlijk gezag
137 AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire Betekenisgeving bij chronische ziekten
138 ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst Persoonlijkheidskenmerken
139 EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven Indicatie van kwaliteit van leven
140 Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
141 SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl Positief zelfbeeld, Negatief zelfbeeld en Vertrouwen in anderen
142 TCS Test Cognitieve Stijlen functionele en dysfunctionele denkstijlen
143 Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst Betekenisgeving bij chronische ziekten
144 BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek oriëntatie bij de keuze van opleiding of beroep
145 UBOS Utrechtse Burn Out Schaal Emotionele uitputting, vervreemding van anderen, persoonlijke bekwaamheid.
146 AGS-30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
147 AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; Gevoeligheid voor anderen; Vermogen tot hanteren van nieuwe situaties
148 Autonomie Autonomielijst Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
149 MALT München Alkohol Test Screening op alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid.
150 CV-50 Communicatieve Vragenlijst Destructieve communicatie, Intimiteit, Vermijding
151 FRT Familie Relatie Test Waarneming familierelaties door kind
152 GKS-II GezinsKlimaatSchaal In kaart brengen van aantal belangrijke aspecten van het gezinsfunctioneren
153 GVL Gezinsvragenlijst Functioneren van het kind in de gezinsomgeving
154 MMQ Maudsley Marital Questionnaire Relatiesatisfactie, Seksuele satisfactie en Algemene levenssatisfactie
155 NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test - Kinderversie Meet de relatie van de cliënt met de andere gezinsleden
156 NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst kwaliteit van intieme relatie, relatie-stabiliteit, voorspellen en meten/evaluatie van therapiesucces
157 OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised Meet het concrete gedrag, opvattingen en affect tussen een ouder en een kind
158 SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
159 SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
160 SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
161 SSF Sexual Satisfaction Form Seksuele tevredenheid
Persoonlijkheidsonderzoek
162 ATL Adolescenten Temperament Lijst Meten van temperamentseigenschappen
163 BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire Meet alexithymie
164 DIPSI Dimensional Personality Sympton Itempool for Children Meet de volledige variatie aan persoonlijkheidsgereleteerde symptomen bij kinderen
165 ECR Experiences in Close Relationships Meet gehechtheidsstijl
166 EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule objectieve, niet-projectieve persoonlijkheids test. Meet persoonlijkheidskenmerken
167 IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems Meet interpersoonlijke problemen
168 KID-N Kent Infant Development Scale Bepaalt het ontwikkelingsniveau van een kind met een mentale leeftijd tot ruim 1 jaar
169 PDQ-R Personality Disorder Questionnaire-Revised Screening persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM
170 PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+ Screening Persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM-IV
171 SCID-II-SL SCID-II Persoonlijkheidsvragenlijst Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
172 SCID-5-PV SCID-5 Persoonlijkheidsvragenlijst Screening van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-5
173 SCID-II Structured Clinical Interview for DSM-IV As II Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
174 SCID-5-P SCID-5 Gestructureerd interview persoonlijkh.st. Screening van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-5
175 SIPP Severity Indices of Personality Problems Ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen
176 SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden Meet wat mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met andere mensen
177 SPQ Schizotypal Personality Questionnaire schizotypische persoonlijkheidskenmerken
178 SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R schizotypische persoonlijkheidskenmerken
179 TCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
180 TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
181 VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid Persoonlijkheidskenmerken vlgs. DSM-IV en ICD-10
182 CBSA Competentie Belevings Schaal voor Adolescenten Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
183 CBSK Competentie Belevings Schaal voor Kinderen Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
184 Young SMI Young Schema Mode Inventory Meet emotionele toestanden van moment tot moment en coping responses
185 Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a persoonlijkheidskenmerken: cognitieve schema's
186 Young YCI Young Conscientiousness persoonlijkheidskenmerken: conscientiousness
187 Young YPI Young Parenting persoonlijkheidskenmerken: parenting
188 Young YRAI Young Vermijden persoonlijkheidskenmerken: vermijden
189 Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory persoonlijkheidskenmerken: cognitieve modi
190 Neo FFI NEO-FFI (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
191 Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
192 Neo PI-R NEO-PI-R (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
193 Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
194 DAPP-SF Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
195 DAPP-BQ Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
196 DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
197 HAP Hertero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst Beoordeling persoonlijkheidskenmerken t.b.v. screening op persoonlijkheidspathologie
198 MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 persoonlijkheidsdimensies
199 MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six Inzichtelijk maken van iemands persoonlijke eigenschappen
200 NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst Meten van een aantal persoonlijkheidskenmerken
201 NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering
202 NPV-J Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
203 NPV-J-2 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst - 2 Hoofddimensies van persoonlijkheid
204 NPV Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
205 NPV / NPV-2 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
206 NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
207 NVM Nederlandse Verkorte MMPI Persoonlijkheidsorganisatie
208 4-PT Vier Platen Test Projectietest: geschreven verhaal op basis van vier platen.
209 HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen Visuo constructie; projectietest
210 TAT Thematic Apperception Test Projectietest: inhoud van het psychisch leven.
211 ZALC Zinnenaanvullijst Curium Geeft een indruk van de psychosociale of sociaal-emotionele ontwikkeling
212 ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79 projectietest verbaal: meet bewuste thema's.
213 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Human Resources
214 BIP BIP Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Geeft het zelfbeeld dat een kandidaat heeft m.b.t. functioneren in een werkomgeving
215 C-Scan Competentiescan Geeft overzichtelijk beeld van afstand tussen functieprofiel en persoonlijke profiel
216 DAT Differentiële Aanleg Test meet de cognitieve capaciteiten van een kandidaat
Neuropsychologisch
217 RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test Verbaal, Visueel en Visuo-ruimtelijk geheugen in onmiddellijke, uitgestelde en prospectieve condities
218 WMS-R Wechsler Memory Scale-Revised Algemeen Geheugen: verbaal en visueel geheugen, aandacht/concentratie en lange termijn retentie
219 Nieuwe 15-WT-A Nieuwe 15-Woorden Test A Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
220 Nieuwe 15-WT-A/B Nieuwe 15-Woorden Test A/B Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
221 8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6) Leervermogen; lange termijn geheugen; retrievalstoornis.
222 Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock Verbaal geheugen: inprenting van zinvol logisch samenhangend materiaal.
223 Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet Verbaal geheugen/lange termijn geheugen: inprenting zinvol logisch samenhang. materiaal.
224 Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen Verbaal geheugen; receptieve taalvaardigheid.
225 Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead verbaal geheugen; onmiddellijke reproductie en uitgestelde herinnering
226 VLGT VLGT Mondeling geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal
227 Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen cijfermatig geheugen; concentratievermogen.
228 Benton Benton Visuele Retentie Test Visuele perceptie; visueel geheugen; visuo-constructie
229 LLT Location Learning Test Brengt de effecten van o.a. dementie en veroudering, beroertes en medicatie in kaart
230 RVDLT Rey Visual Design Learning Test Meet capaciteit korte- en langetermijngeheugen en het leervermogen voor visuele informatie
231 SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3) Receptieve taalfunctie
232 BBT Boston BenoemTaak Diagnosticeren (lichte) woordvindingsproblemen
233 Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom Visueel geheugen.; expressieve taalvaardigheid
234 Fluency Woordopnoemen Categorie: Semantisch geheugen; snelheid, associatief. Letter: Executief functioneren
235 GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency Verbaal geheugen expressief; snelheid van denken; associatief vermogen
236 SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5) Expressie van taalfuncties: productief taalgebruik op woordniveau
237 SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents Gedrag, emoties, interactiestijl en klachten
238 Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT) Perceptuele Organisatie
239 Klok Kijken POD Klok Kijken POD Ruimtelijk coördinatievermogen: stoornis in ontvangst en analyse van informatie
240 Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria Visueel receptief vermogen: visuele integratie
241 RMT-Faces Recognition Memory Test - Gezichten geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptieve capaciteiten
242 RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptuele capaciteiten
243 Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen Perceptuele organisatie: visueel ruimtelijk inzicht en organisatie
244 Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration Meet de oog-hand coördinatie
245 CFT Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke stoornissen, geheugenstoornissen
246 Complex Figure Test Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke vaardigheden en visuo-ruimtelijk geheugen
247 Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test Meet de visuo-ruimtelijke vaardigheden en het visuo-ruimtelijk geheugen
248 Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test Volgehouden aandacht en concentratie door kinderen; algemene organiciteit
249 Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test Volgehouden aandacht en concentratie; algemene organiciteit
250 D2 Aandachts- en Concentratietest Meet aandacht en concentratie
251 Stroop Stroop Kleur-Woord Test Gerichte aandacht; exclusief concentratievermogen en afleidbaarheid
252 DK-CWT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Het vaststellen van executieve functies
253 DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Primaire executieve functies: verbale inhibitie en cognitieve flexibiliteit
254 TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children Test concentratie / aandacht: Selectief, Volgehouden en controle (switching)
255 TMT Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie; (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen, flexibiliteit denken)
256 TMT, Trailmaking Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
257 DK-TMT, Trail Making Test D-Kefs Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
258 DK-TMT/ Trail Making Test D-Kefs/ Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; mentale flexibiliteit)
259 BADS-C Behavioural Assessment Dysexecutieve Syndrome Children algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
260 BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutieve Syndrome algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
261 Brief Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
262 Brief(-A) Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
263 FAB Frontal Assessment Battery Screeningstest voor frontaal disfunctioneren bij neurodegeneratieve ziekten
264 K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening Meet basale aandacht, oriëntatie, waarneming en geheugen, redeneren en planning
265 Meander, Luria Meander, Luria (ADS-6) Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
266 SDMT Symbol Digit Modalities Test Visueel ruimtelijk; perceptie; motoriek/schrijven; taal/spraak; snelheid van denken.
267 TLT, Tower of London Tower of London Test Planning en probleemoplossend vermogen
268 DK Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
269 DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
270 WCST Wisconsin Card Sorting Test meet cognitieve flexibiliteit; perseveratie en het vermogen tot abstract redeneren
271 ADS-6 Amsterdamse Dementie Screening Test Screening dementie: dementie van Alzheimer type (DAT) en Multi Infarct Dementie (MID).
272 CST Cognitieve Screening Test Screening van cognitieve stoornissen bij ouderen.
273 Camcog Camdex/Camcog oriëntatie, taal, geheugen, aandacht, rekenen, praxis, abstract functioneren, visuo-perceptie
274 EMCT Expanded Mental Control Test Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
275 Kloktekenen Kloktekenen Bijdrage diagnostiek van dementie door testen van cognitieve functies
276 MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd Vermindering van cognitieve functies bij ouderen
277 MoCA Montreal Cognitive Assessment Screeningsinstrument voor lichte cognitieve stoornissen
278 Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D. abstractievermogen
279 Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst geheugen en oriëntatie bij dementerenden.
280 VAT Visual Association Test Signaleren van anterograde amnesie en daarmee verband houdende ziektebeelden
Intelligentie-onderzoek
281 GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2 Algemene Intelligentie
282 KAIT KAIT Algemene intelligentie; Crystallized (schoolkennis); Fluid (probleemoplossing)
283 RAKIT Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test Ruimtelijk-perceptuele redeneerfactor: logisch redeneren, nauwkeurig waarnemen en afleiding
284 WAIS Wais Algemene intelligentie
285 WAIS-III Wais-III Algemene intelligentie
286 WAIS-IV WAIS-IV-NL Algemene intelligentie
287 WISC-III Wechsler Intelligence Scale for Children Algemene intelligentie
288 WISC-V Wechsler Intelligence Scale for Children Algemene intelligentie
289 WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
290 WPPSI-III Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
291 Raven Advanced Raven Advanced Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: conceptueel denken, abstract redeneervermogen; 'G'-factor (alg. intel.)
292 Raven Coloured Jeugd Raven Coloured Progressive Matrices (Jeugd) non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
293 Raven Coloured Ouderen Raven Coloured Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
294 Raven Standard Raven Standard Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: abstract denken, analoog redeneren; 'G'-factor.
295 SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest Niet-verbale algemene intelligentie; niveau van cognitieve ontwikkeling
296 NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen Schatting pre-morbide intelligentie cerebraal beschadigde-, dementerende- en psychotische patiënten